38  MUCH TV  2020-07-02 
07月01日(三) 07月02日(四) 07月03日(五) 07月04日(六) 07月05日(日)
01:00 健康好生活(重)
02:00 別讓身體不開心(普)
03:00 春草(重)
04:00 年代向錢看(首-護)
06:00 聚焦2.0(重)
07:00 壹walker(重)
08:00 聚焦2.0(重)
09:00 健康好自在(首)
10:00 聽媽媽的話(重)
11:00 料理美食王(重)
12:00 春草(重)
13:00 春草(重)
14:00 健康好自在(首)
15:00 健康好生活(重)
16:00 料理美食王(重)
17:00 春草電視特輯(重) 現正播放
18:00 健康好生活(首播)
19:00 春草(重)
20:00 春草(新播)
21:00 偽裝者(重播)普
22:00 星奇網事之網食(重)
23:00 much金點秀(重)輔12
24:00 偽裝者(重)